Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Korupcijos prevencija

Antikorupcinio ugdymo programa

Antikorupcinio ugdymo tikslas – ugdyti vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jaunų žmonių pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu.

Antikorupcinio ugdymo uždaviniai:

 1. Supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis.
 2. Skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.
 3. Pademonstruoti kovos su korupcija galimybes.
 4. Prisidėti prie Bendrosiose programose formuluojamų:
  • vertybinių nuostatų ugdymosi (pagarbos demokratijos vertybėms, neabejingumo viskam, kas vyksta šalia; sąžiningumo, atsakomybės už veiksmą, poelgį; nuolatinio asmeninės, socialinės, pažinimo bei kultūrinės kompetencijos tobulinimo ir kt.),
  • gebėjimų plėtojimo (komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją; kritiškai mąstyti ir spręsti problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti veiklą, tvarkyti laiko, finansinius ir kitus išteklius; veikti kūrybiškai, iniciatyviai, prasmingai ir savarankiškai, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus; bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti nesutarimus ir konfliktus; dalyvauti mokyklos, vietos bendruomenės, visuomenės gyvenime, prireikus imtis lyderio vaidmens ir pan.).

Siekiamas rezultatas – turinčio žinių apie korupcijos keliamą pavojų visuomenės gerovei ir valstybės saugumui, nesitaikstančio su korupcijos apraiškomis, gebančio ir siekiančio jas šalinti asmens ugdymas.

Dalykų turinys. Pagrindinis antikorupcinio ugdymo taikinys yra pilietinės sąmonės brandinimas. Palankiausia jo integravimui aplinka yra socialinės disciplinos (pamokinė veikla):

 • pilietinis ugdymas;
 • istorija;
 • teisė;
 • geografija;
 • etika.

Didaktinės nuostatos. Antikorupcinis ugdymas – ne kažkieno sudarytų taisyklių kaip elgtis, moralizuojančių pamokymų rinkinys. Korupcija, kaip ir apskritai visa nusikalstama veika, yra asmens apsisprendimas. Suaugusiųjų uždavinys – sudaryti prielaidas, sąlygas visuomenės interesus atitinkančiam pasirinkimui. Privalome supažindinti mokinius su jų teisėmis, pareigomis ir padariniais: įtaka žmonėms, akivaizdžiais ir neakivaizdžiais rezultatais. Be to, vertinant pasirinkimą, privalu vaikams ir jaunimui pateikti alternatyvų variantą, kad tie skirtumai būtų atskleisti ir aptarti. Mokiniai privalo išmokti pasakyti „taip“ ir „ne“.

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas

Eil.Nr.Priemonės pavadinimasVykdymo laikasVykdytojaiNumatomi rezultatai
1.Antikorupcinio švietimo temas integruoti į ekonomikos, pilietinio ugdymo, istorijos, etikos mokomuosius dalykus ir klasių vadovų ir kuratorių veiklą.Kiekvienais mokslo metaisDirektoriaus pavaduotojai ugdymui, dalykų mokytojai, klasių vadovaiMokiniai supažindinami su savivaldos principais, ugdomos antikorupcinės nuostatos
2.Mokyklos interneto puslapyje skelbti planuojamų pirkimų suvestines, gimnazijos viešųjų pirkimų taisykles, paramos mokyklai panaudojimo sąmatas ir apskaitos bei atsiskaitymo tvarką.KasmetDirektorius, direktoriaus pavad. ūkiui Užtikrinamas viešųjų pirkimų ir paramos gimnazijai naudojimo viešumas.
3.Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemonesKasmet III ketv.DirektoriusApibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės atsakomybės priemonės darbuotojų pareigybėse.
4.Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną, gimnazijoje organizuojant įvairius renginius (paskaitas, piešinių, plakatų ir rašinių konkursus, apskritus stalus, diskusijas, pokalbius klasių valandėlių metu).Kasmet gruodžio mėn. II sav.Direktoriaus, pavaduotojai, klasių vadovai, kuratorėsUgdoma nepakanti korupcijai mokinių pilietinė pozicija.
5.Mokyklos metinę veiklos ataskaitą teikti mokytojų tarybai, gimnazijos tarybai ir Savivaldybės tarybai.KasmetDirektoriusVykdomas bendruomenės narių informavimas apie gimnazijos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą.

Nuorodos

Praneškite apie korupciją

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo

Susiję dokumentai