Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Gimnazijos nuostatai

I skyrius. Bendrosios nuostatos

1. Alytaus Putinų gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus Putinų gimnazijos (toliau – gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, mokymo formų įgyvendinimo būdus, programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą gimnazijoje, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir gimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos tvarką, informacijos viešo paskelbimo ir visuomenės informavimo tvarką.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Alytaus Putinų gimnazija, trumpasis pavadinimas – Putinų gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191056248.

3. Gimnazijos istorija: Alytaus 6-oji vidurinė mokykla įsteigta 1974 m. rugsėjo 1 d. 1994 metais mokyklai suteiktas Putinų vardas. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-49 suteiktas gimnazijos statusas.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Gimnazijos savininkė – Alytaus miesto savivaldybė, kodas 111102979, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo savininko teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose.

8. Gimnazijos buveinė – Šaltinių g. 1, LT-62345 Alytus.

9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10. Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokyklą.

11. Mokyklos tipas – gimnazija.

12. Gimnazijos kitos paskirtys – specialiųjų mokymosi poreikių turinčių mokinių integravimas.

13. Mokymo kalba – lietuvių.

14. Mokymo forma – grupinė (mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis) ir pavienė (mokymo proceso organizavimo būdai – savarankiškas, nuotolinis).

15. Gimnazija įgyvendina pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, vidurinio ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo programas.

16. Mokiniams išduodami pažymėjimai ir brandos atestatai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka.

17. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, savitos pedagoginės sistemos elementais, Alytaus miesto savivaldybės teisės aktais bei šiais nuostatais. Veiklos laikotarpis neribotas.

II skyrius. Gimnazijos veiklos sritys ir rūšys, tikslas, uždaviniai, funkcijos, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas

18. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

19. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.2.4. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

19.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

19.2.6. vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53.

19.2.7. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90, ir medicininės ir odontologinės praktikos veikla, kodas 86.23;

20.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

20.4. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; kodai 63.1, 63.12;

20.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

21. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetenciją, būtiną tolesniam mokymuisi, sėkmingai socialinei integracijai.

22. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

22.1. teikti mokiniams kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

22.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

22.3. teikti mokiniams reikiamą informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę,specialiąją pedagogine pagalbą;

22.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką.

23. Vykdydama jai pavestus uždavinius gimnazija atlieka šias funkcijas:

23.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2. rengia pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo (vaikų) švietimo programas;

23.3. vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies, specialiąją pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

23.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

23.5. Gimnazija mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus, patvirtinančius bendrojo ugdymo programų baigimą ir išsilavinimo įgijimą, išduoda Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka;

23.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

23.7. teikia švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

23.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

23.10. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

23.11. užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

23.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

23.13. organizuoja mokinių maitinimą gimnazijoje;

23.14. viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

23.15. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III skyrius. Gimnazijos teisės ir pareigos

24. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, atsižvelgdama į mokinių siekius, polinkius ir gebėjimus, sudarydama jiems galimybes planuoti profesinę karjerą, pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir skirtingus jų kursus:

24.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus, atitinkančius gimnazijos tikslus ir uždavinius;

24.3. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.4. priartinti mokymo turinį prie mokinių gyvenimo poreikių, stiprinti bendrųjų gebėjimų ir kompetencijos ugdymą, dalykų žinių ir metodų integravimą;

24.5. gimnazijoje sudaryti sąlygas mokiniams plėtoti savo gabumus;

24.6. stebėti ir vertinti ugdymo procesą, taikyti įvairias tyrimo metodikas gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimui ir ugdymo tobulinimui užtikrinti;

24.7. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.8. vykdyti savivaldybės, šalies ir tarptautinius projektus socialinei, pilietinei ir kultūrinei veiklai užtikrinti;

24.9. stoti ir jungtis į mokyklų, mokytojų, vadovų asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.10. gauti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.11. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

24.12. vykdyti neformaliojo švietimo programas mokiniams, kurie nesimoko pagal bendrojo ugdymo programas gimnazijoje.

25. Gimnazija privalo užtikrinti:

25.l. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo (-si) aplinką;

25.2. kokybišką ugdymą;

25.3. ugdymo programų įgyvendinimą;

25.4. mokymosi sutarčių sudarymą ir sutarčių įsipareigojimų vykdymą;

25.5. atvirumą vietos bendruomenei.

IV skyrius. Gimnazijos veiklos organizavimas ir valdymas

26. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

26.3. Iki ugdymo proceso pradžios direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kurio projektas turi būti suderintas su Gimnazijos taryba ir Alytaus miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

27. Gimnazijai vadovauja direktorius.

28. Gimnazijos direktorius pareigoms skiriamas konkurso būdu.

29. Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktais:

29.1. tvirtina metinį biudžetą (skiria įstaigos metinius asignavimus);

29.2. tvirtina, keičia ir papildo gimnazijos nuostatus;

29.3. priima sprendimus dėl:

29.3.1. direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo užmokesčio nustatymo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

29.3.2. gimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.

29.3.3. sprendžia kitus teisės aktuose ir gimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

30. Alytaus miesto savivaldybės meras vadovaudamasis teisės aktais:

30.1. pasirašo darbo sutartį su gimnazijos direktoriumi;

30.2. tvirtina gimnazijos direktoriaus darbo grafiką;

30.3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas teisės aktų nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybės aprašymą ir teikia jį tvirtinti savivaldybės merui.

31. Kvalifikacinius reikalavimus gimnazijos direktoriui nustato švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniai ir viešojo konkurso organizavimo reikalavimai.

32. Gimnazijos direktorius:

32.1. atskaitingas Alytaus miesto savivaldybės tarybai;

32.2. savo užduočių vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybės merui arba jo įgaliotam asmeniui;

32.3. vadovauja gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos programų, mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui:

32.4. tvirtina gimnazijos vidaus struktūrą, gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

32.5. nustato gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

32.6. tvirtina mokytojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo gimnazijos darbuotojus, skatina juos;

32.7. priima ir išbraukia mokinius Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis ir jas nutraukia teisės aktų nustatyta tvarka;

32.8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

32.9. suderinęs su Gimnazijos taryba, Profesine sąjunga tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;

32.10. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

32.11. organizuoja ir koordinuoja gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

32.12. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais organizuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus;

32.13. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

32.14. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, Metodinę tarybą, darbo ir mokytojų metodines grupes;

32.15. sudaro gimnazijos vardu sutartis gimnazijos funkcijoms atlikti;

32.16. organizuoja gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.17. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

32.18. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

32.19. inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

32.20. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių institucijomis;

32.21. atstovauja gimnazijai kitose institucijose;

32.22. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui, pavaduotojui ūkiui arba kitiems darbuotojams;

32.23. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

32.24. savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes).

32.25. sudaro sąlygas Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui vykdyti vaikų sveikatos priežiūrą.

33. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi gimnazijoje, už demokratinį gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, gimnazijos veikos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

34. Gimnazijoje sudaromos mokytojų metodinės grupės ir Metodinė taryba. Metodinė „taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą gimnazijoje, teikia gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. Gimnazijos metodinės tarybos narai yra metodinių grupių vadovai 17 pagalbos mokiniui specialistai.

35. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistams pasirengti ugdyti mokinius: planuoti 1r aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetenciją, suderintą su gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir gimnazijos pažangos. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai.

36. Metodinės tarybos ir mokytojų metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

V skyrius. Gimnazijos savivalda

37. Gimnazijos taryba (toliau – taryba) – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia gimnazijos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) mokytojų atstovus svarbiausiems o tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Taryba padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems gimnazijos interesams.

38. Gimnazijos tarybos nuostatus tvirtina Gimnazijos taryba.

39. Gimnazijos taryba sudaroma iš gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių: trys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys mokytojai, trys mokiniai.

40. Į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių taryba. Gimnazijos taryba renkama metų pradžioje dviejų metų kadencijai. Nutrūkus tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, į gimnazijos tarybą deleguojamas kitas narys.

41. Gimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia pirmininko balsas. Gimnazijos direktorius ir kitų savivaldos institucijų atstovai bei gimnazijos bendruomenės nariai tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

42. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos narių posėdyje. Gimnazijos direktorius negali būti tarybos pirmininku.

43. Gimnazijos taryba:

43.1. teikta siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

43.2. pritaria gimnazijos nuostatams, strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėms, Ugdymo plano projektui ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia gimnazijos direktorius;

43.3. teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

43.4. svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

43.5. kiekvienais metais vertina gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą, teikia siūlymus dėl veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

43.6. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

43.7. svarsto Mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvą ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;

43.8. teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

43.9. svarsto gimnazijos direktoriaus Gimnazijos tarybai teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą.

44. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Gimnazijos direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

45. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito gimnazijos bendruomenei.

46. Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją. sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

47. Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.

48. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

49. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir kartą per pusmetį. Prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai.

50. Mokytojų taryba:

50.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo, mokinių ugdymo kokybės klausimus;

50.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių mokymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

50.3. analizuoja ugdymo planų, gimnazijos veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą;

50.4. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

50.5. nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

30.6. kartu su gimnazijos pagalbos vaikui specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais sprendžia mokinių sveikatos, saugios aplinkos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

50.7. teikia siūlymus Gimnazijos tarybai įvairiais gimnazijos veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

50.8. svarsto ir priima rekomendacijas teisės aktų nustatytais ir gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

51. Gimnazijos mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.

52. Mokinių taryba vienija dvidešimt I-IV klasių mokinių. Mokinių tarybos nariai renkami vienerių metų kadencijai visuotinių I-IV klasių susirinkimų metu.

53. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai.

54. Mokinių tarybos pirmininką renka tarybos nariai atviru balsavimu.

55. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

56. Gimnazijos mokinių taryba:

56.1. atstovauja visoms gimnazijos mokinių grupėms, išreiškia ir gina jų interesus;

56.2. dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

56.3. teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;

56.4. inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

56.5. dalyvauja teisės pažeidimų, gimnazijos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos programose;

56.6. inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą ir priėmimą, prižiūri jų laikymąsi;

56.7. kurta teigiamą gimnazijos įvaizdį;

56.8. svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

56.9. deleguoja narius į miesto Mokinių tarybą.

57. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija renkama klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų. (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės auklėtoju klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

58. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

VI skyrius. Darbuotojų priėmimas į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarka ir atestacija

59. Darbuotojai į darbą gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII skyrius. Gimnazijos turtas, lėšos, jų naudojimo tvarka ir finansinės veiklos kontrolė bei gimnazijos veiklos priežiūra

62. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

63. Gimnazijos bendruomenės nariai gali naudotis gimnazijos patalpomis ir kitu turtu neatlyginamai teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Gimnazijos lėšos:

64.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

64.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

64.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

64.4. paramos pagal Labdaros ir paramos įstatymą lėšos;

64.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

65. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

67. Gimnazijos buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Alytaus miesto paslaugų centras.

68. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiama išorinius vertintojus.

VIII skyrius Baigiamosios nuostatos

69. Gimnazija turi interneto svetainę (www.putinugimnazija.lt), kurioje viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą.

70. Gimnazija registruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

71. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

72. Gimnazijos nuostatus tvirtina, pakeičia ir papildo Alytaus miesto savivaldybės taryba.

73. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos, Gimnazijos tarybos ar gimnazijos direktoriaus iniciatyva.