Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Vertinimo kaitos iššūkis priimtas

Susitikimai su doc. dr. R. Gaučaite (VU Šiaulių akademija) Putinų gimnazijos pedagogams dalyvaujant kvalifikacinėje programoje „Kompetencijų ugdymas pamokoje pasitelkiant personalizuoto ir savivaldžio mokymosi prieigas“ (40 val.)-tikra dovana. Dviejuose susitikimuose nagrinėtos temos „Pamokos, orientuotos į kompetencijų ugdymą, uždaviniai. Susitarimas dėl sėkmės ir vertinimo kriterijų“ ir„Vertinimas mokymuisi: kaip vertinant paskatinti individualią pažangą“. Programos temos ypatingai prasmingos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo kontekste.

Lektorė R.Gaučaitė , šių temų profesionalė, sudarė sąlygas pasidalinti vertinimo patirtimis, organizavo konkrečias praktines veiklas ir suteikė naudingą grįžtamąjį ryšį apie atliktas praktines užduotis. Seminaruose mokytojai sustiprino didaktines kompetencijas, padedančias racionaliau planuoti įsivertinimą, vertinimą naudoti ne tik rezultatų fiksavimui, bet mokymuisi, individualizavimui. Mokytojai pagilino žinias apie vis dažniau naudojamą įsivertinimo instrumentą rubriką ir jos rūšimis, patys kūrė rubrikas siedami su mokinių mokymosi pasiekimų raida, lygiais.

Kalbėjimasis bendradarbiaujant apie pamokos uždavinio, sėkmės kriterijų sąryšį, atsirandantys susitarimai dėl vertinimo ir sėkmės kriterijų – tiesiausias kelias į konkretaus ugdymo(si) rezultato siekį.

Vyta Šiugždinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui