Administracinė navigacija
Putinų gimnazija

Sėkmės istorija 2022 m.

ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJA

SĖKMĖS ISTORIJA
2022 METAI

 1. PASIEKIMAI OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE:

1.1. Lietuvių kalbos:
Šalies etapas:

 1. 54-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etape II vieta (I kl.).
 2. 54-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etape II vieta (III kl.).
  Miesto etapas:
 3. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje I vieta(IV kl.).
 4. Raštingiausio dešimtoko konkurse III vieta (II kl.).
 5. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse I vieta (III kl.)

1.2.Užsienio kalbų:
Šalyje:

 1. Respublikinio moksleivių rašinių anglų kalba konkurse, skirto VDU šimtmečiui – I, II vietos (IV kl.).
 2. Olimpiados KINGS Lietuva finale II-ojo lygmens diplomas (I kl.).
  Miesto etapas:
 3. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados antrajame etape III vie-ta (II kl.).
 4. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados savivaldybės etape dvi III vietos (III kl.).
  Olympis 2022 pavasario sesijoje II laipsnio diplomas (IV kl.).

1.3.Tiksliųjų mokslų:
Šalies etapas:
Alytaus apskrities XXII jaunųjų matematikų komandinė olimpiada mokytojo K. Klimavi-čiaus taurei laimėti, III-IV klasių mokinių komandai II vieta.
Miesto etapas:

 1. Lietuvos mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etape III vieta (IV kl.).
 2. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių informacinių technologi-jų kūrybinių darbų konkurse, sukurtų kompiuterinių programų grupėje už žaidimui „Rask lobį“ sukurtą sistemą Roblox Studio, I vieta (IV kl.).
 3. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių informacinių technologi-jų kūrybinių darbų konkurse pateikčių ir interneto svetainių kūrimo grupėje, I vieta (IV kl.).

1.4.Gamtos mokslų:
Šalies etapas:

 1. „Jaunojo tyrėjo“ konkurso dalyviai; Respublikinės gamtos mokslų mokinių ir mokytojų konferencijos dalyviai (II kl.).
  Miesto etapas:
 2. 54-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etape III vieta (I kl.).
  2 V. Nedzinsko (STEAM) konkurse III vieta (I kl.) III vieta (II kl.).

1.5. Socialinių mokslų:
Tarptautinis etapas:

 1. Įgijo Verslumo įgūdžių paso 20 sertifikatų (II-IV kl.).
 2. Tarptautinės jaunųjų bendrovių Gen – E 2022 Virtualios eXpo dalyviai (II kl.).
  Šalyje:
 3. ISM „Verslo klasė“ projekte dalyvavo 70 III-IV kl. mokinių, II vieta, aktyviausia gim-nazija Lietuvoje.
 4. VGTU „Bosas ne Basas“ dalyviai IV c kl. mokiniai.
 5. Atliekų kultūros egzamine žinovo diplomas (II – IV kl.); eksperto diplomas (II kl.).
 6. Nacionalinės jaunųjų bendrovių Expo2022, JB „Šilčiausios rankos“ apdovanotos nomi-nacija „Socialiai atsakinga jaunoji bendrovė“.
 7. Nacionaliniame mokinių konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“, kurį organizuoja jung-tinė Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos komanda gimnazijos komanda – tarp dešimt geriausių.
  Miesto etapas:
 8. Jaunųjų istorikų konkurse (II kl.) II vieta.
 9. LJA jaunųjų bendrovių Dzūkijos regiono „eXpo 2022“ Socialiai atsakingas verslas, II vieta, nominacijos: „Konceptualumas jungiantis laikmečius“ ir „Didžiausias poveikis bendruomenei“.

1.6. Menų ir sporto:
Šalies etapas:

 1. Lietuvių moksleivių konkurse „Praeities stiprybė dabarčiai“ geriausiųjų darbų dešimtuke.
 2. Respublikinio Fotografijų konkurso – parodos „Mano spalvotas pasaulis“ dalyviai (I-III kl.).
  Lietuvos moksleivių technologijų olimpiados III etape IV vieta (II kl.).

1.7.Kiti:
Šalies ir tarptautiniai:

1.7.1. Edinburgo hercogo tarptautinėje apdovanojimų (DofE) programoje dalyvavusiems 3 mokiniams įteikti bronzos ženkleliai.

1.7.2. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams įvertinti Lie-tuvoje sekretoriatas įteikė padėkas už iniciatyvas prisimenant XX a. totalitarinių režimų istoriją nacių ir sovietų okupacijos laikotarpiais.

1.7.3.Padėka gimnazijai už bendradarbiavimą atliekų mažinimo savaitės renginiuose, daly-vaujant fotosesijoje „TikoTiks Visiems”.

1.7.4. Įgyvendinta tarptautinė iniciatyva (patyriminis metodas problemoms spręsti) su partneriais iš Danijos Hvidovre miesto mokyklos.

1.7.5. Alytaus miesto užsienio kalbų mokytojams organizuota gimnazijos partnerės iš Dani-jos mokslų daktarės Elizabeth Benedict Christensen gerosios praktikos sklaida apie darbą su homosek-sualų, mažumų grupių bei moterų diskriminaciją „What is DEI, why does it matter and where to start?” (Kas yra DEI? Kodėl tai svarbu ir kur pradžia?).

1.7.6. Putinų gimnazija Walk15 iššūkyje „MOKYKLOS EINA“ užėmė 45 vietą. Dalyvavo 253 bendruomenės nariai (mokiniai, jų tėvai, mokytojai, bendruomenė), nueita 73 813 366 žingsnių.

2.PROJEKTAI :

2.1. Vykdomas tarptautinis ERASMUS+KA122 projektas „Įtraukusis ugdymas: mąstykime ir veikime kartu. Įgyvendinti 8 pedagogų mobilumai Suomijoje (Helsinkis) ir Ispanijoje (Barselona).

2.2. Įvykdytas projektas „Metų knygos rinkimai 2022“, suaugusiųjų knygų kategorijoje bei projektai „Vasara su knyga“, „Ieškant praeities“.

2.3. Tęsiamos tarptautinio Erasmus+ KA229 projekto „The promoting citizenship education at school to build inclusive societies“ veiklos su partneriais iš Italijos, Turkijos, Maltos, Graikijos, Nor-vegijos, suburta 20 mokinių komanda.

2.4. Įvykdytas eTwinning projektas „Make it Happen: Our Nature Our Futur“.

2.5. Alytaus Putinų gimnazijos mokinių ir mokytojų komanda prisijungė prie projekto De-sign. Engineer. Construct! Lithuania (DEC LT) 2022–2023, kurį organizuoja KTU Statybos ir architek-tūros fakultetas, kartu su partneriais iš Didžiosios Britanijos “Class of your own”. Dalyviai iš 6 Lietuvos mokyklų kuria SOS miestelį apleistoje raketų bazėje prie Karmėlavos oro uosto. Projekto partne-riai: „Class of your own“, „Bentley Systems“, KTU Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centras, LRT OPUS.

2.6.Gimnazijos komanda kartu su kitomis iš 30 Lietuvos mokyklų ir Europos šalių (Suomi-jos, Belgijos, Nyderlandų, Serbijos, Vokietijos, Estijos) komandomis dalyvavo projekte Erasmus+ KA2 „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of STEAM education“) ir įgyvendino 2 STEAM iššūkius STEAM iššūkio konkurse.

2.7. Įgyvendinti verslumą skatinantys projektai:

2.7.1. Projekte „Make it Happen: Our Nature Our Futur“ gimnazijos ekonomikos, ir verslu-mo, verslo ir vadybos mokytoja gavo pirmąjį nacionalinį kokybės ženklelį. Nacionalinio konkurso „Ge-riausias Lietuvos „eTwinning“ projektas 2022“ apdovanojimuose Metų debiuto kategorijoje tapo nuga-lėtoja.

2.7.2. 30 mokinių laikė tarptautinį Entrepreneurial Skills Pass egzaminą, 20 mokinių gavo Verslumo įgūdžių pasus (Entrepreneurial Skills Pass).

2.7.3. Atliekų kultūros egzamino nugalėtojai: iš 57 dalyvavusių gimnazistų 1 mokinys gavo „Eksperto“ diplomą; 21 mokinys pelnė „Žinovo“ diplomus; 12 mokinių – „Pažengusiojo“ diplomą.

2.7.4. Keturios jaunosios bendrovės („H&S“, „ESK_Brand“, „Develen“ ir „Šilčiausios ran-kos“) dalyvavo „Dzūkijos eXpo 2022“, iš jų 2 bendrovės laimėjo 4 nominacijas. JB „H&S“ – „Socialiai atsakingo verslo“. JB „Šilčiausios rankos“ pelnė net tris įvertinimus: „Didžiausio poveikio bendruome-nei“, „Konceptualumo, jungiančio laikmečius“, taip pat ši komanda tapo II-osios vietos laimėtojais.

2.7.5. Alytaus Putinų gimnazija tapo II-osios vietos laimėtoja pagal užsiregistravusių ir ISM projekte „Verslo klasė“ dalyvavusių gimnazistų skaičių (dalyvavo 70 gimnazistų).

2.7.6. 100 gimnazistų iš I-IV kl. dalyvavo ISM ekonomikos ir finansinio raštingumo kon-kurse „ISM FLOW“.

3.MOKYMASIS „BE SIENŲ“ (mokymais už gimnazijos ribų, virtualioje aplinkoje).

3.1. Mokinio kultūros paso paslaugomis gimnazistai pasinaudojo 856 kartus už 5399,00 eu-rų, skirtos lėšos išnaudotos 100 proc. Įvyko MOKINIO KULTŪROS PASO edukaciniai renginiai: spektaklius „Dėdės ir dėdienės“, „Marytė“ stebėjo ir aptarė 90 proc. gimnazistų. Edukaciniuose rengi-niuose: „Be gimtosios kalbos neišgyvensi nė dienos“, „Išdrįsk kalbėti“, „Virtuali ekskursija-kelionė lai-ku“, „Iliuzijos: mokslas, mistika ar apgaulė?“, ,,(Ne)vaikiškos geto istorijos“, „Istorijos iš lagamino. Isto-rijų pasakojimo (storytelling) metodika pagrįstas užsiėmimas“, „Labas, pasauli“, „Lituanika paslaptys“, „Senovės kario apranga ir ginkluotė. Žiedinių šarvų gamyba“, „Ginklai, sukūrę ir gynę Lietuvą“ – 99 proc. gimnazistų.

3.2. Ugdymo karjerai nuotoliniuose susitikimuose su Alytaus kolegijos karjeros specialistais ( tėvams ir abiturientams) dalyvavo 50 proc., su VDU studentais III-IV kl. mokiniai 20 proc.; Alytaus kolegijos karjeros specialistų paskaitoje abiturientams ir tėvams 40 proc., susitikime su KARJERO ats-tove 56 IV kl. mokinių ir 50 proc. I kl mokinių. Nuotolinėje studijų parodoje „Išsilavinimas ir karjera” (aukštosios mokyklos, kolegijos, profesinės mokyklos, Kalba LT) dalyvavo 15 proc. III-IV kl. mokinių, susitikime su ISM atstovais 18 mok., su MRU atstovu 50 proc. III- IV kl. Mokinių, susitikime su Kalba LT atstovu N. Leškiu 50proc. III-IV kl mok., su KASP atstovais 34 mokiniai. Išvykose į studijų užsie-nyje Kalba Lt parodą Kaune dalyvavo12 mokinių, į Alytaus Diliųjų amatų mokyklą – 6 mokiniai. Nuo-tolinėse atvirų durų dienose MRU dalyvavo 20 proc. IV kl. mokinių. Nuotoliniame susitikime su Kastu atstove – 15 IV kl. mokinių. Susitikime su KTU atstovais 25 III-IV kl. mokiniai. Organizuota konsulta-cija 100 proc. abiturientų apie LAMA BPO svetainės pildymą. 100 proc. II klasių gimnazistų vyko sa-vęs pažinimo testo atlikimas ir rezultatų aptarimas su PPT specialistėmis. 100 proc. organizuoti nuotoli-niai trišaliai susitikimai su II klasių gimnazistais ir tėvais dėl mokomųjų dalykų pasirinkimo. 24 IV kl. mokiniai išbandė Spotiself programą. Šešėliavimo praktika gyvūnų prieglaudoje susidomėjo 4 mokiniai. DofE programos bronzos ženklelio lygmenį gavo 4 mokiniai. Per ugdymo dienas vyko susitikimai su LR Seimo nariu Vytautu Baku, keramike Rita Gegužiene, fotografu Česlovu Gregeriu, Artūru Andriūnu, „Senovės baltų gyvensenos“ ir Amatų klubo „Stebulė“ vadovu.

3.3.Mokinio kultūros paso paslaugomis gimnazistai pasinaudojo 856 kartus už 5399,00 eurų, skirtos lėšos išnaudotos 100 proc. Įvyko MOKINIO KULTŪROS PASO edukaciniai renginiai: spektaklius „Dėdės ir dėdienės“, „Marytė“ stebėjo ir aptarė 90 proc. gimnazistų. Edukaciniuose rengi-niuose: „Be gimtosios kalbos neišgyvensi nė dienos“, „Išdrįsk kalbėti“, „Virtuali ekskursija-kelionė lai-ku“, „Iliuzijos: mokslas, mistika ar apgaulė?“, ,,(Ne)vaikiškos geto istorijos“, „Istorijos iš lagamino. Isto-rijų pasakojimo (storytelling) metodika pagrįstas užsiėmimas“, „Labas, pasauli“, „Lituanika paslaptys“, „Senovės kario apranga ir ginkluotė. Žiedinių šarvų gamyba“, „Ginklai, sukūrę ir gynę Lietuvą“ – 99 proc. gimnazistų.
3.4. Mokymosi „be sienų“ STEAM veiklose dalyvavo 47 proc., pilietinio ugdymo – 40 proc., kultūrinio – 71 proc., verslumo – 14 proc, sporto – 16 proc. mokinių iš bendro besimokančiųjų skaičiaus.
3.5. 12.5 proc. I-IV klasių mokinių dalyvauja savanorystės veiklose (Vaikų dienos centras „Gali“, renginiuose sporto ir rekreacijos centre, gyvūnų prieglaudoje, LŠS ir kt.).

Informaciją apibendrino Vyta Šiugždinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui