Asmens duomenų apsauga | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Asmens duomenų apsauga Paskelbta / Atnaujinta:

 PATVIRTINTA

Gimnazijos direktorės

2020-09-02 įsakymu Nr. V-71


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLÉS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Alytaus Putinų gimnazijos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau — Taisyklės) reguliuoja fizinių asmenų (toliau — Duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, įtvirtina organizacines, technines ir fizines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus ir kitus pagrindinius asmens duomenų apsaugos klausimus.

Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau ADTAĮ) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.

Šios Taisyklės taikomos automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarkant Alytaus Putinų gimnazijos (toliau gimnazija) darbuotojų, gimnazijoje praktiką atliekančių asmenų, kandidatų į darbuotojus asmens duomenis. Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenų tvarkymo atveju, šios Taisyklės taikomos kartu su Alytaus Putinų gimnazijos Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Šios Taisyklės taip pat nustato Alytaus Putinų gimnazijos darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis.

Šių Taisyklių reikalavimai privalomi visiems gimnazijos darbuotojams (toliau –Darbuotojai), kurie tvarko gimnazijoje esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.

II. PAGRINDINĖS SAVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių – vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal viena ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas bet kokiomis automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas siunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų valdytojas – Alytaus Putinų gimnazija, juridinio asmens kodas 191056248, adresas Šaltinių g. 1, Alytus, el. p. gimnazija@putinai.alytus.lm.lt (toliau – Duomenų valdytojas).

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Kandidatas – asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

Sutikimas – savanoriškas Duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu.

Duomenų apsaugos pareigūnas – Duomenų valdytojo paskirtas darbuotojas ar išorinis paslaugų teikėjas, tvarkomų duomenų atžvilgiu atliekantis pareigas, nustatytas duomenų apsaugos pareigūnui Reglamente ir ADTAĮ.

Vidaus administravimas —veikla, kuria užtikrinamas savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, dokumentų valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas ir pan.)

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.


III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI, TIKSLAI IR APIMTIS

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;

asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;

asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

  • Gimnazija Duomenų subjektų duomenis tvarko šiais tikslais:

vidaus administravimo tikslu;

darbuotojų atrankos vykdymo tikslu;

tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu palaikymo tikslu

bendruomenės ir visuomenės informavimo apie gimnazijos veiklą ir bendruomenės narių pasiekimus tikslu (bendruomenės narių kūrybinių darbų, informacijos apie mokymosi pasiekimus, dalyvavimą renginiuose, nuotraukų, filmuotos medžiagos ir pan. skelbimas gimnazijos internetiniame puslapyje, socialinio tinklo paskyroje, skelbimu lentoje;

gimnazijos turto bei asmenų saugumo tikslu (atliekamas vaizdo stebėjimas, kaip nurodyta gimnazijos Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse);

skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo ir raštvedybos tvarkymo tikslu;

tikslai, kurių siekiant tvarkomi mokinių ir jų tėvų duomenys yra nurodyti mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

IV. DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS


Duomenų valdytojas turi šias teises:

rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą;

paskirti už asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį;

įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis;

spręsti dėl tvarkomų asmens duomenų teikimo;

tvarkyti asmens duomenis;

Duomenų valdytojas turi šias pareigas:

užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento, ADTAĮ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančiu asmens duomenų tvarkymą;

įgyvendinti Duomenų subjekto teises šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

užtikrinti asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines, organizacines, ir fizines asmens duomenų saugumo priemones;

tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus ir užtikrinti duomenų veiklos įrašų pakeitimų atsekamumą;

vertinti poveikį duomenų apsaugai;

konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;

skirti duomenų apsaugos pareigūną (jei tai yra reikalinga);

pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą.

Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:

analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenų saugumo užtikrinimui;

teikia metodinę pagalbą darbuotojams ir duomenų tvarkytojams asmens duomenų tvarkymo tikslais;

organizuoja darbuotojų mokymus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais;

organizuoja duomenų tvarkymą;

vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms įgyvendinti.

Jeigu duomenų tvarkymo veiksmams pasitelkiamas/įgaliojamas duomenų tvarkytojas, jis turi teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numatytas duomenų tvarkymo sutartyje. Su Duomenų tvarkytoju Duomenų valdytojas sudaro rašytinę sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo, kurioje numatoma, kokius duomenų tvarkymo veiksmus privalo atlikti Duomenų tvarkytojas. Duomenų valdytojas privalo parinkti toki Duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines, organizacines ir fizines duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

Jei pasitelkiamas duomenų tvarkytojas, jis turi šias teises:

teikti duomenų valdytojui pasiūlymus dėl duomenų tvarkymo techninių ir programinių priemonių gerinimo;

tvarkyti asmens duomenis, kiek tam yra įgaliotas duomenų valdytojo.

Jei pasitelkiamas duomenų tvarkytojas, jis turi šias pareigas:

įgyvendinti tinkamas organizacines, technines ir fizines duomenų saugumo priemones, skirtas asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti;

supažindinti naujai priimtus savo darbuotojus su šiomis Taisyklėmis;

užtikrinti, kad prieiga prie asmens duomenų būtų suteikta tik Taisyklėse nustatyta tvarka įgaliotiems asmenims;

užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi Taisyklėse nustatytais terminais;

užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Taisyklėmis, Reglamentu, ADTAĮ ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

saugoti asmens duomenų paslaptį, neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis su ja susipažinti nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigoje, tiek už jos ribų;

tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus ir užtikrinti duomenų veiklos įrašų pakeitimų atsekamumą;

padėti duomenų valdytojui užtikrinti jam numatytas prievoles;

skirti duomenų apsaugos pareigūną (jei tai yra reikalinga);

pranešti duomenų valdytojui apie duomenų saugumo pažeidimą;

laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su Duomenų subjekto duomenimis, susijusią informaciją, su kuria susipažino atlikdami duomenų tvarkymo veiksmus.

Dėl tvarkomų Duomenų valdytojo duomenų konsultuotis su paskirtu Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūnu ar kitu atsakingu asmeniu.

Jei pasitelkiamas duomenų tvarkytojas, jis atlieka šias funkcijas:

įgyvendina asmens duomenų saugumo priemones;

tvarko asmens duomenis pagal Duomenų valdytojo nurodymus.

V. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISÉS


Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam");

turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Informacija apie gimnazijoje atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą pateikiama šiose Taisyklėse.

Duomenų valdytojas esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi pateikti:

informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;

jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi, su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.

Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Duomenų valdytojas gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Duomenų valdytojas šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam") įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais.

Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam") gali būti neįgyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Duomenų valdytojas šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus,

Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Duomenų valdytojas privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą duomenų subjektas telefonu, tiesiogiai žodžiu ar elektroniniu ryšiu priemonėmis yra informuojamas.

Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Duomenų valdytojas šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

Duomenų subjekto teisė į duomenų perkeliamumą, numatyta Reglamento 20 straipsnyje,

Ši teisė gali būti įgyvendinta tada, kai duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu arba vykdant sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, ir tik tada, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Duomenų subjekto teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

Jeigu Duomenų subjektas pageidauja gauti ir/ar persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis, kuriuos jis pats pateikė Duomenų valdytojui, prašyme Duomenų valdytojui jis turi nurodyti, kokius jo asmens duomenis ir kokiam duomenų valdytojui pageidauja perkelti.

Jei tai techniškai įmanoma, Duomenų valdytojas Duomenų subjektui ir/ar kitam duomenų valdytojui prašymą pateikusio Duomenų subjekto asmens duomenis susistemintų, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenys gali būti pateikiami internetu arba įrašyti į CD, DVD ar kitą duomenų laikmeną).

Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis j duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam") įgyvendinimo.

Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Duomenų valdytojas tvarkytų jo asmens duomenis šiais atvejais:

Apie duomenų subjekto teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Duomenų valdytojas informuoja viešai šiose Taisyklėse.

Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas yra viršesnis už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Vl. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

Duomenų subjektas dėl savo teisių įgyvendinimo į Duomenų valdytoją gali kreiptis raštu, valstybine kalba e1. p. gimnazija@putinai.alytus.lm.lt įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Šaltinių g. 1, Alytus.

Duomenų subjektas su savo prašymu Duomenų valdytojui taip pat pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius. Duomenų subjektas savo prašyme turi nurodyti pageidaujamą bendravimo būdą.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

VIII. PRAŠYMO IGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS

Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 darbo dienų terminą duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.

Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.

Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.

Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.

Duomenų valdytojas įgyvendindamas duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

IX. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo įgyvendinamos šiose Taisyklėse nurodomos techninės, fizinės ir organizacinės asmens duomenų saugumo priemonės.

Gimnazijoje užtikrinamas tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, informacinių sistemų priežiūra, tinklo valdymas, naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas ir kitos informacinių technologijų priemonės. Už šių priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą atsako direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo.

Gimnazijoje užtikrinamas griežtas priešgaisrinės apsaugos tarnybos nustatytų normų laikymasis. Už priemonės įgyvendinimą ir priežiūrą atsako direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo.

Gimnazijoje užtikrinamas tinkamas darbo organizavimas ir kitos administracinės priemonės. Už priemonės įgyvendinimą ir priežiūrą atsako direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo.

Gimnazijoje už asmens duomenų apsaugą atsako direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo.

Šios taisyklės ir kiti gimnazijos dokumentai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą, peržiūrimi ir tikslinami esant poreikiui ir pasikeitus teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms asmens duomenų tvarkymą, bet ne rečiau kaip kartą per 2 metus.

Darbuotojai, kurie tvarko Duomenų subjekto duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su Duomenų subjekto duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami pareigas. Ši pareiga išlieka galioti perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Šis reikalavimas įgyvendinamas darbuotojams pasirašant konfidencialumo įsipareigojimą.

Siekiant apsaugoti asmens duomenis užtikrinama prieigos prie asmens duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė.

Darbuotojai automatiniu būdu tvarkyti asmens duomenis gali tik po to, kai jiems suteikiama prieigos teisė prie atitinkamos informacinės sistemos. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti.

Darbuotojai su asmens duomenimis gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriuos atlikti jiems yra suteikta teisė. Darbuotojai, vykdantys duomenų tvarkymo funkcijas, turi užkirsti kelią atsitiktiniam ir neteisėtam duomenų tvarkymui, turi saugoti dokumentus tinkamai ir saugiai (pvz. vengiant nereikalingų kopijų su Duomenų subjekto duomenimis kaupimo ir kt.). Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi Duomenų subjekto duomenys, turi būti sunaikinamos tokiu būdu, kad šių dokumentu nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

Darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi Duomenų subjektų duomenys arba iš kurių kompiuterių galima pateikti į gimnazijos informacines sistemas, kuriose yra Duomenų\ subjektų duomenys, savo kompiuteriuose naudoja slaptažodžius, užtikrinant jų konfidencialumą, kurie yra unikalūs, sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos, keičiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius, pirmojo prisijungimo metu naudotojo privalomai keičiami. „Svečio" (angl. „guest") tipo, t. y. neapsaugoti slaptažodžiais, vartotojai yra draudžiami. Šiuose kompiuteriuose taip pat reikia naudoti ekrano užsklandą su slaptažodžiu.

Darbuotojai slaptažodžiais turi naudotis asmeniškai ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

Darbuotoju kompiuteriai, kuriuose saugomos rinkmenos su Duomenų subjektų duomenimis, negali būti laisvai prieinami iš kitų tinklo kompiuterių. Šių kompiuterių antivirusinė programinė įranga turi būti nuolat atnaujinama.

Nesant būtinybės rinkmenos su Duomenų subjekto duomenimis neturi būti dauginamos skaitmeniniu būdu, t. y. kuriamos rinkmenų kopijos vietiniuose kompiuteriu diskuose, nešiojamose laikmenose, nuotolinėse rinkmenų talpyklose ir kt.

Jei asmens duomenys tvarkomi vidiniame kompiuteriniame tinkle, užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo elektroninių ryšių priemonėmis naudojant ugniasienę;

Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijos), esantys išorinėse duomenų laikmenose ir elektroniniame pašte, turi būti ištrinti nedelsiant nuo jų panaudojimo ir (ar) perkėlimo į saugojimo vietas, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Prieigos prie asmens duomenų kontrolė užtikrinama atliekant šiuos veiksmus:

kompiuteriai, kuriuose laikomi asmens duomenys yra užrakinti, prie jų prisijungti gali tik tas darbuotojas, kuriam suteikta prisijungimo teisė. Prie užšifruotu asmens duomenų, esančiu serveryje gali prisijunti tik prisijungimo teisę turintys darbuotojai;

prisijungimai, bandymai prisijungti prie asmens duomenų: prisijungimo identifikatorius, data, laikas, trukmė, jungimosi rezultatas (sėkmingas, nesėkmingas), atlikti veiksmai su asmens duomenimis yra fiksuojami kompiuteriu žurnaluose (ang. „logs ").

Siekiant apsaugoti asmens duomenis taikomos fizinės asmens duomenų saugumo priemonės:

Patalpos, kuriose saugomi kompiuteriai, dokumentai su asmens duomenimis, yra rakinamos, pašaliniai asmenys be gimnazijos darbuotojų priežiūros į jas patekti negali.

Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijos) saugomi tam skirtose patalpose, rakinamose spintose, seifuose ar pan. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jų kopijos) negali būti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje, kur neturintys teisės asmenys nekliudomai galėtų su jais susipažinti.

gimnazijos patalpose naudojama apsaugos signalizacijos sistema.

gimnazijos vidaus ir lauko teritorijos yra fiksuojama vaizdo stebėjimo kameromis.

Darbuotojai privalo taip organizuoti savo darbą, kad atsitiktiniai asmenys neturėtų galimybės sužinoti tvarkomus asmens duomenis (pavyzdžiui, nepalikti be priežiūros dokumentu ar kompiuterio su tvarkomais asmens duomenimis, dokumentus ar kompiuterį su tvarkomais asmens duomenimis laikyti taip, kad jų ar jų fragmentų negalėtų perskaityti atsitiktiniai asmenys).

Siekiant apsaugoti asmens duomenis vykdoma kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūra:

Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (įdiegiamos ir atnaujinamos antivirusinės programos);

Užtikrinama, kad informaciniu sistemų testavimas nebūtų vykdomas su realiais asmens duomenimis.

Kai sueina atitinkamų asmens duomenų saugojimo terminai arba Duomenų valdytojo nuožiūra saugomi duomenys / informacija tampa nebereikalinga jo veikloje, tokie duomenys / informacija ištrinama, visos jos kopijos sunaikinamos, o su atitinkamos informacijos / duomenų tvarkymu susiję darbuotojai atitinkamai informuojami apie jų pareigą ištrinti / sunaikinti duomenis, kurių jiems nebereikia darbinių funkcijų vykdymui.

X. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA

Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos prie asmens duomenų teisę, pastebėję duomenų saugumo pažeidimus ar bet kokią įtartiną situaciją (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui), turi imtis priemonių tokiai situacijai išvengti ir apie tai informuoti Duomenų valdytojo vadovą, duomenų apsaugos pareigūną ar kitą paskirtą atsakingą asmenį.

Įvertinus duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, kiekvienu konkrečiu atveju gimnazijos vadovas priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti.

Prireikus, gimnazijos vadovas, duomenų apsaugos pareigūnas ar kitas paskirtas atsakingas asmuo imasi pareigos užtikrinti, kad apie duomenų / informacijos saugumo pažeidimus būtų pranešta (ne vėliau kaip per 72 val. nuo sužinojimo apie pažeidimą) Asmens duomenų apsaugos inspekcijai ir/ar teisėsaugos institucijoms ir susijusiems asmenims, laikantis Reglamento, ADTAĮ ir kitų teisės aktų reikalavimu.

XI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Jokie asmens duomenys negali būti siunčiami, perduodami arba bet kokiu kitu būdu pateikiami tretiesiems, su Duomenų valdytoju nesusijusiems, asmenims, nebent tai yra būtina darbuotojo darbo funkcijoms vykdyti ir tik tokia apimtimi, kokia reikalinga darbo funkcijų vykdymui.

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims galimas tik šiais atvejais:

80.1. Neįgaliotų trečiųjų asmenų elektroninius ar kitokia forma (išskyrus telefonu) pateiktus prašymus suteikti jiems informaciją apie Duomenų subjektus turi būti atsakoma tik jeigu rašytiniame prašyme yra nurodytas Duomenų subjekto duomenų naudojimo tikslas, tinkamas teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti Duomenų subjektų duomenų apimtis.

Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti suteikti teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms teisinį pagrindą reikalauti pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, kitų gimnazijos vidinių dokumentų nuostatų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, Reglamento, ADTAĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų. Darbuotojai pažeidę aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su Taisyklėmis atsakingas gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

Gimnazija užtikrina darbuotojų mokymus ir galimybę kelti kvalifikaciją asmens duomenų apsaugos srityje.

Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas ar kitas gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Taisyklių atnaujinimą.


 Alytaus Putinų gimnazijos 

asmens duomenų tvarkymo taisyklių

1 priedas


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS 

ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS VIDAUS ADMINISTRAVIMO TIKSLU


Duomenų subjektų grupė

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės

Duomenų saugojimo terminas

Alytaus Putinų gimnazijos esami ir buvę darbuotojai

LR Darbo kodeksas, LR Švietimo įstatymas ir kiti įstaigos kaip darbdavio pareigas bei darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai, darbo sutartis

Alytaus Putinų gimnazijos esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, banko sąskaitų numeriai, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, gyvenimo aprašymas, duomenys apie išsilavinimą, diplomo kopija, duomenys apie mokymus, kvalifikacijos atestatų kopijos, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, vairuotojo pažymėjimo numeris (kopija), pasinės nuotraukos, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijos, santuokos, mirties (mirus darbuotojui arba jo artimiesiems) išrašai, darbuotojo teistumo (neteistumo) pažyma, bei kiti asmens duomenys, kuriuos įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Saugojimo terminai yra numatyti 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakyme Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“:

__________________

Alytaus Putinų gimnazijos

asmens duomenų tvarkymo taisyklių

2 priedas


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS

ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS DARBUOTOJŲ ATRANKOS VYKDYMO TIKSLU 


Duomenų subjektų grupė

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės

Duomenų saugojimo terminas

Praktikantai, kandidatai pageidaujantys įsidarbinti Alytaus Putinų gimnazijos

Duomenų subjekto sutikimas, Praktinio mokymo sutartis

Praktikantų, kandidatų pageidaujančių įsidarbinti Alytaus Putinų gimnazijos asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, amžius, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbo patirtį.

Informacija kitiems gavėjams neperduodama

1 (vieneri) metai nuo sutikimo gavimo, praktinio mokymo sutartis saugoma 3 metus po sutarties pasibaigimo

Alytaus Putinų gimnazijos 

asmens duomenų tvarkymo taisyklių

3 priedas


 Duomenų subjektų grupė

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės

Duomenų saugojimo terminas

Alytaus Putinų gimnazijos esami darbuotojai

Darbuotojo sutikimas

Alytaus Putinų gimnazijos darbuotojų asmens duomenys:

asmeninis telefono numeris, asmeninis elektroninis paštas.

Informacija kitiems gavėjams neperduodama

Iki darbo santykių su Alytaus Putinų gimnazijos pabaigos, išskyrus jei šie duomenys pateikti darbuotojo asmens byloje – 10 metų pasibaigus tarnybos darbo santykiams


Alytaus Putinų gimnazijos 

asmens duomenų tvarkymo taisyklių

4 priedas


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS

ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS BENDRUOMENĖS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS VEIKLĄ IR BENDRUOMENĖS NARIŲ PASIEKIMUS TIKSLU 


Duomenų subjektų grupė

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės

Duomenų saugojimo terminas

Alytaus Putinų gimnazijos bendruomenės nariai

Duomenų subjekto sutikimas

Bendruomenės narių asmens duomenys: darbuotojų, mokinių, jų tėvų, kitų bendruomenės narių asmens duomenys: vardas, pavardė, kūrybiniai darbai, informacija apie pasiekimus, dalyvavimą renginiuose, nuotrauka, vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuotas Duomenų subjektas


Šie duomenys, esant Duomenų subjekto sutikimui, gali būti skelbiami Alytaus Putinų gimnazijos internetiniame puslapyje, socialinio tinklo paskyroje, skelbimų lentoje

3 metai


Alytaus Putinų gimnazijos

asmens duomenų tvarkymo taisyklių

5 priedas


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS 

ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS SVEČIŲ, APSILANKIUSIŲ ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOJE, REGISTRACIJOS TIKSLU


Duomenų subjektų grupė

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės

Duomenų saugojimo terminas

Alytaus Putinų gimnazijos svečiai

Apsilankiusio asmens sutikimas

Alytaus Putinų gimnazijos svečių asmens duomenys, kuriuos pateikia patys svečiai: vardas, pavardė, darbovietė

Informacija kitiems gavėjams neperduodama

1 (vieneri) metai nuo paskutinio įrašo žurnale


Alytaus Putinų gimnazijos

asmens duomenų tvarkymo taisyklių

6 priedas


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS 

SKUNDŲ, PRAŠYMŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR RAŠTVEDYBOS TIKSLU


Duomenų subjektų grupė

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės

Duomenų saugojimo terminas

Alytaus Putinų gimnazijos skundą, prašymą ir pranešimą pateikę asmenys

LR Švietimo įstatymas ir kiti teisės aktai, įpareigojantys įstaigą nagrinėti skundus, prašymus ir pranešimus

Alytaus Putinų gimnazijos skundą, prašymą ir pranešimą pateikusių asmenų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, įstaigos atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo, nagrinėjimo metu gauta informacija.

teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei kitoms institucijoms, turinčioms teisinį pagrindą nagrinėti skunde, prašyme ir pranešime nurodytą klausimą

5 (penkeri) metai nuo skundo ir pranešimo išnagrinėjimo


Alytaus Putinų gimnazijos

asmens duomenų tvarkymo taisyklių

7 priedas


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS 

ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS ELEKTRONINIO DIENYNO PILDYMO TIKSLU 

 

Duomenų subjektų grupė

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės

Duomenų saugojimo terminas

Alytaus Putinų gimnazijos esami pedagoginiai darbuotojai

LR Švietimo įstatymas, Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas, kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Alytaus Putinų gimnazijos pedagoginių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai

Alytaus Putinų gimnazija, Tamo dienynas

Iki einamųjų mokslo metų pabaigos


Alytaus Putinų gimnazijos

asmens duomenų tvarkymo taisyklių

8 priedas


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS 

ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS PEDAGOGŲ REGISTRO PILDYMO TIKSLU

 

Duomenų subjektų grupė

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės

Duomenų saugojimo terminas

Alytaus Putinų gimnazijos esami pedagoginiai darbuotojai

Pedagogų registro nuostatai

Alytaus Putinų gimnazijos pedagoginių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas, gimtoji kalba(-os), darbo švietimo įstaigoje pradžios ir pabaigos duomenys, duomenys apie mokslą, stažą, užsienio kalbų mokėjimą, pedagogo pareigybę, kvalifikacinę kategoriją, dėstomus dalykus, kontaktines valandas, nekontaktines valandas

Alytaus Putinų gimnazija, Alytaus miesto savivaldybė, nacionalinė švietimo agentūra

Nuolat


Alytaus Putinų gimnazijos

asmens duomenų tvarkymo taisyklių

9 priedas


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS 

ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TIKSLU

 

Duomenų subjektų grupė

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės

Duomenų saugojimo terminas

Alytaus Putinų gimnazijos esami pedagoginiai darbuotojai

LR Švietimo įstatymas, kiti gimnazijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Alytaus Putinų gimnazijos pedagoginių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacinė kategorija

Alytaus Putinų gimnazija, Alytaus miesto savivaldybė, nacionalinė švietimo agentūra, keltas

50 m. (protokolai)


Alytaus Putinų gimnazijos

asmens duomenų tvarkymo taisyklių

10 priedas


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS 

ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TIKSLU

 

Duomenų subjektų grupė

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės

Duomenų saugojimo terminas

Alytaus Putinų gimnazijos esami pedagoginiai darbuotojai

LR Švietimo įstatymas, kiti gimnazijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Alytaus Putinų gimnazijos pedagoginių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacinė kategorija

Alytaus Putinų gimnazija, Alytaus miesto savivaldybė, nacionalinė švietimo agentūra , Keltas

50 m. (protokolai)


Alytaus Putinų gimnazijos

asmens duomenų tvarkymo taisyklių

11 priedas


ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS 

ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS OFFICE365 SISTEMOS NAUDOJIMO TIKSLU

 

Duomenų subjektų grupė

Teisinis pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės

Duomenų saugojimo terminas

Alytaus Putinų gimnazijos esami pedagoginiai darbuotojai

Gimnazijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Alytaus Putinų gimnazijos pedagoginių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė.

Alytaus Putinų gimnazija, Alytaus miesto Informacija kitiems gavėjams neperduodama

Iki darbo santykių pabaigos


Asmens duomenų apsauga