Pagalba mokiniams | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Pagalba mokiniams Paskelbta / Atnaujinta:

Konsultacijų grafikas 2021-2022m.m. (nuo spalio 1d.)Psichologas

Akvilė Venciūtė

Esu Alytaus Putinų gimnazijos psichologė Akvilė Venciūtė. Iškilus sunkumams ar norėdami pasikalbėti, visada galite kreiptis į mane.

El. paštas: akvile.venciute@gmail.com

Ką veikia psichologė?

Esu pasirengusi Tau padėti įveikti iškilusius sunkumus, geriau pažinti save kaip asmenybę. Kartu galėsime ieškoti atsakymų į įvairius su psichologija susijusius klausimus.

Jeigu kreipsiuosi į psichologę, ką ji man darys?

Aš su Tavimi bendrausiu: stengsiuosi Tave suprasti, palaikyti, kartu ieškosime būdų, kaip Tau padėti. Visgi, tik ateiti neužteks, bus reikalingos Tavo pačio/-s pastangos, tačiau, nebijok, aš būsiu šalia ir stengsiuosi Tau padėti.

Kas gali kreiptis į psichologę?

Pats mokyklos mokinys (vaikas) savarankiškai; mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai); mokinį nukreipia pedagogai, su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu; mokinys siunčiamas Vaiko gerovės komisijos nutarimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Dėl kokių sunkumų ir rūpesčių kreipiamasi į psichologę?

 • jei kyla sunkumų moksluose, nėra noro mokytis ar lankyti pamokas;
 • nesutari su draugais;
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais;
 • patiri patyčias, smurtą;
 • išgyveni tėvų skyrybas ar jų išvykimą į užsienį;
 • kamuoja nerimas, baimė, depresija, stresas, vienišumas ir kt.;
 • jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Ką daryti, jeigu bijau ateiti pasikalbėti su psichologe?

Natūralu bijoti, ypač tada, jeigu psichologės visiškai nepažįsti. Juk tai nepažįstamas žmogus, kuris domėsis ir prašys pasidalinti apie savo sunkumus, tačiau, žinok, jog aš Tau neliepsiu ar neversiu kalbėti apie tai, apie ką Tu nenori kalbėti.

Ar galiu pasitikėti, jog tai, apie ką kalbėsiuosi su psichologe, niekas nesužinos?

Kiekvienas psichologas įsipareigojęs laikytis konfidencialumo taisyklės. Tai reiškia, jog viskas, apie ką mes kalbėsimės, liks paslaptyje. Visgi, jeigu matysiu, kad yra dalykų, apie kuriuos turėtų žinoti Tavo tėvai ar mokytojai, su jais kalbėsiu tik gavusi Tavo sutikimą.

Dėl konsultavimo ir kitais rūpimais klausimais rašyti el. paštu arba per el. dienyną.

Lauksiu Tavęs 42 kabinete (3 aukštas).

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30 – 16.00 val. 11.30 – 12.00 val.
Antradienis 7.30 - 16.30 val. 12.05 – 12.35 val.
Trečiadienis 7.30 – 16.00 val. 11.30 – 12.00 val.
Ketvirtadienis 7.30 – 16.00 val. 11.30 – 12.00 val.
Penktadienis 7.30 – 11.00 val. -

Įstaigos, teikiančios psichologinę pagalbą Alytaus mieste:

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Pulko g. 1, tel.: 8-315-75507 (psichologinė pagalba nemokama)

Psichikos sveikatos centras Alytaus miesto poliklinikoje
Naujoji g. 48, registratūros tel.: 8-315-36603

Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
Naujoji g. 48, registratūros tel.: 8-315-71412

Psichologinės pagalbos tarnyba Telefonas Darbo laikas
Jaunimo linija 8-800-28888 Visą parą
Vaikų linija 116111 Nuo 18 iki 21 val.
Vilties linija 116123 Visą parą
Tėvų linija 8-800-90012 Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val.

Socialinis pedagogas

Rimtautė Marčiulionienė

Socialinė pedagogė ekspertė Rimtautė Marčiulionienė

Tel.: 8-315-75675

El. paštas: rimtaute.marciulioniene@putinugimnazija.lt

Darbo laikas:

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.35 – 16.05 val. 11.35 – 12.05 val.
Antradienis 7.35 – 16.05 val. 11.35 – 12.05 val.
Trečiadienis 7.35 – 11.35 val. -
Ketvirtadienis 7.35 – 16.05 val. 11.35 – 12.05 val.
Penktadienis 7.35 – 16.05 val. 11.35 – 12.05 val.

Socialinio pedagogo veikla gimnazijoje

Pagrindinis gimnazijos socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Savo darbe vadovaujasi mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais.

Socialinio pedagogo funkcijos ir atsakomybė

Gimnazijos  socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;
 • Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
 • Planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Dėl konsultavimo ir kitais rūpimais klausimais rašyti el. paštu arba per el. dienyną.