Vadovų darbotvarkės | Alytaus Putinų gimnazija

Nuotolinis mokymas Gimnazijos veikla karantino metu

Vadovų darbotvarkės Paskelbta / Atnaujinta:

2020 m. kovo mėnesio vadovų veiklos planas

Gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė

 • Projekto „BRIDGE“ veiklos: mokymai mokytojams ir mokiniams.4 d. 13.50 val. (konferencijų salė)
 • Paskaitos – susitikimai  tėvams, mokiniams, mokytojams  karjeros, kitais ugdymo  klausimais, Gintaras Sarafinas, įmonės Žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų grupė, VšĮ vadovas, žurnalo „Reitingai“ vyriausiais redaktorius. I-III klasių tėvų susirinkimai - 18 d.
 • 53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada - 26–28 d.
 • Ugdymosi diena (I-III klasių mokiniai) - Kovo 27 d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė

 • Paskaitos – susitikimai  tėvams, mokiniams, mokytojams  karjeros, kitais ugdymo  klausimais, Gintaras Sarafinas, įmonės Žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų grupė, VšĮ vadovas, žurnalo „Reitingai“ vyriausiais redaktorius. I-III klasių tėvų susirinkimai - 18 d.
 • Pasirengimas Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimui, vertinimui - iki 25 d.
 • Plačiojo įsivertinimo rezultatų sklaida bendruomenei - 2-12 d.
 • Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimas - iki 25 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Kerevičienė

 • Vaiko gerovės komisijos posėdžiai - 5 d. (bus tikslinama), 18 d. 13.40 val. (mokytojų darbo kambarys)
 • Technologijų mokyklinis brandos egzaminas - 24 d. 9.00 val.
 • KTU klasių mokinių išvyka į  KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetus - 27 d.
 • Menų mokyklinis brandos egzaminas - 18 d. 9.00 val.
 • II kl. mokinių vidurinio ugdymo programos individualių planų sudarymas - 3-31 d.

2020 m. vasario mėnesio vadovų veiklos planas

Gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė

 • Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas - 14 d. 12.55 val. (aktų salė)
 • Vairavimo mokyklos užsiėmimų priežiūra - per mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė

 • Šalies konferencijos „PAŽINTI. PATIRTI. GRĄŽINTI“ organizacinės grupės ir lektorių susirinkimas dėl atsakomybių pasidalijimo - 5 d. 14.40 val.
 • Mokytojų tarybos posėdis: 1. I-ojo pusmečio rezultatų aptarimas. 2. Įsivertinimo duomenų pristatymas ir analizė (Įsivertinimo pažangos 2019 m. anketa, Visuminis įsivertinimas) - 24 d.
 • Įsivertinimo rezultatų sklaidos rengimas tėvams, mokiniams - per mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Kerevičienė

 • Vaiko gerovės komisijos posėdžiai - 12, 26 d. 14.40 val. (mokytojų kamb.)
 • Neformaliojo ugdymo veiklų priežiūra - per mėn.

2020 m. sausio mėnesio vadovų veiklos planas

Gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė

 • Klasių auklėtojų susirinkimas „Dėl mokinių bendrųjų kompetencijų vertinimo“    - 8 d. 11.35 val. (19 kab.)
 • Direkcinis posėdis dėl mokymosi pasiekimų ir lankomumo (signalinio pusmečio rezultatai) - 15 d. 14.10 val. direktorės kab. 
 • Vadovo 2020 m. veiklos ataskaitos rengimas - Iki 20 d. 
 • Ugdymo diena „Karjera“ - 23 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė

 • Strateginio plano grupės susirinkimas - 15 d. 14.40 val. (mėlynasis kamb.)
 • Metodinės tarybos susirinkimas (pirmininkai, sekretoriai) - 22 d. 14.40 val. (mokytojų kamb.)
 • Kvalifikacinės programos rengimo grupės susitikimas - 8 d. 14.40 val. (mokytojų kamb.)
 • Gerosios patirties skaidos  dalyvių susirinkimas (edukacinėse darbuotėse) - 15 d. 15.15 val. (mokytojų kamb.)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Kerevičienė

 • Direkcinis posėdis dėl mokymosi pasiekimų ir lankomumo (signalinio pusmečio rezultatai) - 15 d. 14.10 val. (direktorės kab.)
 • Vaiko gerovės komisijos posėdyje. - 15, 29 d. 14.40 val. (mokytojų kamb.)

2019 m. gruodžio mėnesio vadovų veiklos planas

Gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė

 • Mokytojų tarybos posėdis „I-ųjų klasių mokinių adaptacija“ - 4 d. 15.30 val. (konferencijų salė)
 • Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių ir bibliotekos darbuotojų pasitarimas Alytaus m. savivaldybėje - 5 d. 15.30 val.
 • Mokytojų tarybos posėdis „III-ųjų klasių mokinių adaptacija“ - 11 d. 15.30 val. (konferencijų salė)
 • I klasių mokinių ir tėvų susirinkimai - 9-12 d. 17.30 val.
 • Alytaus m. sav. Švietimo ir viešųjų biudžetinių įstaigų direktorių dėl 2019 m. Alytaus miesto sav. Švietimo įstaigų veiklos rezultatų apžvalgos
 • Ugdymosi diena - 20 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė

 • Mokytojų tarybos posėdis „I-ųjų klasių mokinių adaptacija“ - 4 d. 15.30 val. (konferencijų salė)
 • Kūrybinės grupės susirinkimas: pasirengimas gerosios patirties sklaidai (metodinei dienai – vasario 18 d.) - 4 d. 14.40 val. (mokytojų kambarys)
 • Mokytojų tarybos posėdis „III-ųjų klasių mokinių adaptacija“ - 11 d. 15.30 val. (konferencijų salė)
 • I klasių mokinių ir tėvų susirinkimai - 9-12 d. 17.30 val.
 • Strateginio plano grupės susirinkimas planavimo klausimais - 11 d. 14.45 val. (mokytojų kambarys)
 • Atestacijos komisijos posėdis - 23 d. 9.00 val. (mėlynasis kambarys)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Kerevičienė

 • Vaiko gerovės komisijos posėdis - 3 d. 13.45 val. (mokytojų darbo kambarys)
 • Mokytojų tarybos posėdis „I-ųjų klasių mokinių adaptacija“ - 4 d. 15.30 val. (konferencijų salė)
 • Mokytojų tarybos posėdis „III-ųjų klasių mokinių adaptacija“ - 11 d. 15.30 val. (konferencijų salė)
 • I klasių mokinių ir tėvų susirinkimai - 9-12 d. 17.30 val.